Interpass IELT สาขา พญาไท
อาคาร วรรณสรณ์ ชั้น 9 (BTS พญาไท)
โทร: 089-992-3965
*เรียน ได้ที่ Enconcept ทุกสาขา
Interpass IELT สาขา สยามสแควร์
430 สยามสแควร์ ซ.10 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
Info@interpassielt.com
โทร: 089-996-4256, 086-369-0396
*เรียน ได้ที่ Enconcept ทุกสาขา