Pre-Inter

คอร์สเริ่มต้นสำหรับ INTER มือใหม่ทุกคน เป็นคอร์สที่จะเปลี่ยนให้น้องๆ พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ภาค INTER อย่างมั่นคง และเป็นจุดเริ่มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของน้องๆ เพื่อให้ใช้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่สื่อสารได้ แต่สามารถเอาชนะใจผู้ฟังได้ด้วยภาษาอังกฤษของน้องๆ เอง